Proč být v odborech

Co jsou vlastně odbory? Je to organizace, kterou tvoří sami zaměstnanci a která má za úkol chránit jejich zájmy.

Odbory vyjednávají se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, tj. dokument, který zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, mimo jiné určuje výši mezd, tvorbu a plnění sociálního fondu, výšku odstupných a další mzdové záležitosti. Pouze kolektivní smlouva může zajistit delší dovolenou, než nařizuje zákon. Stejně tak díky vyjednávání odborů se zaměstnavatelem dostávají zaměstnanci vyšší směnové příplatky, odstupné apod., než vyplývá ze zákonných nárokù.

Odbory vyjednávají mimořádná mzdová vyrovnání, 13+14 plat a případné bonusy.

Odbory mohou pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci – z odborového podpůrného fondu (fond, který tvoří odborová centrála) např. vyplácejí podporu v nezaměstnanosti a příspěvek odborářům, kteří podstupují rekvalifikaci. Obtížnou životní situaci, na kterou se vztahuje příspěvek od odborů, může být např. i postižení povodní.

Své členství v odborech velmi ocení pracovník, který utrpí vážný pracovní úraz. Může dostat odškodné z prostředků odborového svazu, a to i když mu nezůstanou trvalé následky.

Odbory se podílí na naplňování pravidel BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podílí se např. na preventivních zdravotních programech.

Poskytují bezplatnou právní pomoc v pracovnoprávních sporech, včetně zastoupení u soudu.

Odbory se účastní jednání "Zodpovědnostní komise", která zasedá v případě určení zodpovědnosti za zavinění škod, které vznikly při plnění pracovních povinností. Dále se účastní "Odškodňovací komise", která určuje výši odškodného, případně míru spoluzavinění, u pracovních úrazů. V obou těchto komisích odbory pochopitelně hájí zájmy zaměstnanců a snaží se pro ně vyjednat co nejvýhodnější podmínky.

Odbory vyplácejí odškodné v případě závažného pracovního úrazu a jednorázové odškodnění 100 tis. Kč v případě pracovního úrazu s následkem smrti.

Z rozpočtu Základní organizace odbory přispívají svým členům na společenské, kulturní a sportovní akce, na rekreační pobyty, řadu aktivit pro své členy odbory samy organizují.

V období před nástupem hospodářské recese jsme zaznamenávali každoroční významné nárůsty mezd, v posledních letech dokonce nejvyšší z chemických firem. Společně se zaměstnavatelem se nám podařilo zabránit masivnímu propouštění v době krize a věříme, že se nám podaří situaci ustát i v budoucnu.

Z toho vyplývá, že je výhodné, když Základní organizace sdružuje co nejvíce zaměstnanců, protože čím více zaměstnanců odbory zastupují, tím větší váhu mají při kolektivním vyjednávání.